Table: Naga of the year Huviṣka 40

Vowels
a
 
ā
 
i
 
ī
 
u In basket
 
ū
 
 
 
 
 
e In basket
 
ai
 
o
 
au
Other vowels
ä
 
°
 
ē
 
ō
Gutturals
ka In basket
 
kha
 
ga In basket
 
gha
 
ṅa
Palatals
ca In basket
 
cha
 
ja In basket
 
jha
 
ña
Retroflexes
ṭa
 
ṭha
 
ḍa
 
ḍha
 
ṇa Var.
Dentals
ta In basket Var.
 
tha
 
da
 
dha
 
na In basket
Labials
pa In basket Var.
 
pha
 
ba
 
bha In basket
 
ma In basket
Semivowels
ya Var.
 
ra In basket
 
la
 
va In basket
Sibilants
śa In basket
 
ṣa Var.
 
sa In basket Var.
 
ha In basket Var.
 
xa